Finestreta Única

Dona't d'alta

Alta Col·legiat per Accés Directe


Formulari d'Alta Col·legiat per Accés Directe (PDF)        Declaració Jurada (PDF)

Requisits

Es pot accedir a la professió si s'ha cursat una diplomatura, llicenciatura o grau aprovat pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas d'Espanya (CGCAFE). En aquest enllaç veuràs les carreres universitàries que hi donen accés.

També s'admetrà l'accés de tots els títols superiors universitaris (llicenciatures i graus amb un mínim de 240 ECTS) sempre que la sol·licitud, a més de tota la documentació reglamentàriament establerta, vingui acompanyada d'una "DECLARACIÓ RESPONSABLE", que consistirà en un document subscrit per l'interessat en el qual manifesta que assumeix l'obligació de realitzar, en el termini d'un any, els estudis complementaris reconeguts pel CGCAFE que permetin garantir la possessió dels coneixements teòrics i pràctics imprescindibles per a desenvolupar aquesta activitat com a professional col·legiat.Quan sol·licitar-ho

És necessari sol·licitar cita prèvia per a la col·legiació trucant al 93 451 02 02 o enviant un correu electrònic a admissio@cafbl.cat


Documentació a presentar

 • Sol·licitud per duplicat en model oficial.
 • Fotocòpia del títol compulsat pel Col·legi d'Administradors o si de cas hi manca, fotocòpia de la certificació acadèmica i justificant d'haver abonat les taxes per a l'expedició del Títol que s'indica a l'anvers.
 • Declaració Jurada.
 • Una fotografia tipus carnet en format .jpg.
 • Fotocòpia DNI.

Taxes

 • La quota d'entrada (1.187,30 ¤) establerta en el Col·legi.
 • Aportació voluntària Seu Social: 624 ¤ (*).
 • Per a les següents situacions hi ha condicions especials amb descomptes en la quota d'entrada, que pots consultar contactant amb el departament d'admissió (admissio@cafbl.cat):
  • Joves fins a 30 anys
  • Empleats col·legiats majors de 30 anys
  • Familiars col·legiats majors de 30 anys (1er i 2on grau)
  • Titulats universitaris menys de 2 anys
  • Màster UB Assessoria, gestió i promoció immobiliària
 • Quotes trimestrals segons situació col·legial:
  • Exercents: 155,28 ¤ (assegurança RC i caució inclòs)
  • No Exercents amb informació: 121 ¤
  • No Exercents sense informació: 60,50 ¤

(*) NOTA: Les condicions econòmiques anteriorment referides, no inclouen l'aportació voluntària en concepte d'adquisició de la Seu Social per un import de 624 ¤, la qual en cap cas està condicionada a l'acceptació del Col·legi. La no aportació voluntària implica la renúncia als drets econòmics en cas de liquidació del patrimoni social (Art. 74 dels estatuts del CAFBL).

© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35