Finestreta Única

Finestreta Única

Et donem la benvinguda a la Finestreta única del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida

Què és la Finestreta Única?

  • La Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de desembre de 2006 relativa als serveis en el mercat interior (Directiva de Serveis), en el seu article 6, regula l'establiment d'un sistema de finestreta única a efectes d'una major simplificació dels procediments administratius. La finalitat de les finestretes úniques es desenvolupar un paper d'ajuda al prestador, ja sigui com a autoritat directament competent per expedir els documents necessaris per accedir a una activitat de serveis, ja sigui com a intermediari entre el prestador i les esmentades autoritats directament competents.
  • Directiva de Serveis ha estat incorporada a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, denominada Llei Paraigües (BOE de 24 de novembre de 2009). En els seus articles 18 i 19, contempla aquest servei.
  • La Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per ala seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici mitjançant la qual s'adapta la normativa estatal de rang legal al que disposa l'esmentada Llei 17/2009, de 23 de novembre, en virtut del mandat contingut en la seva Disposició final cinquena. A l'Article 5, de modificació de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals estableix la incorporació d'un nou article 10 a la mateixa, el qual estableix que les organitzacions col·legials disposaran d'una pàgina web perquè, a través de la finestreta els professionals puguin realitzar tots els tràmits necessaris per a la col·legiació, el seu exercici i la seva baixa en el Col·legi, a través d'un únic punt, per via electrònica i a distància.
© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35