Finestreta Única

Reclamacions i Recursos

Vies de Reclamació i Recursos en cas de conflicte entre Consumidors i Col·legiat o el Col·legi Professional


Formulari de Reclamació

Conflicte entre Consumidor i Col·legiat

 • Vies de reclamació

  • Jurisdiccional: Jutges i Tribunals de l'ordre jurisdiccional corresponent (civil o penal) i competents territorialment.
  • Arbitral: En matèries de lliure disposició i amb sotmetiment voluntari de les parts en conflicte a arbitratge (en el Col·legi d'Administradors de Finques té la seva seu el Tribunal d'Arbitratge Institucional del CAF Barcelona-Lleida, sense perjudici d'altres institucions arbitrals, tals com el Tribunal Arbitral de Barcelona o la Junta Arbitral de Consum de Barcelona), que pot ser:
   • Arbitratge de dret: És aquell en el que l'Àrbitre ha de resoldre el conflicte raonant la seva decisió jurídicament i aplicant estricament la norma jurídica aplicable al cas, fins les seves últimes conseqüències. El laude conforme a dret ha de ser motivat.
    Aquest és el tipus d'arbitratge que s'aplica per defecte, és a dir, a falta d'un altre acord exprés de les parts en conflicte. Resulta idoni per resoldre conflictes sobre interpretació de clàusules contractuals i tots aquells altres conflictes relatius a matèries regulades per normes de dret imperatiu.
   • Arbitratge d'equitat: S'entén per equitat la "rectitud" i el "sentit natural del que és just". L'arbitratge d'equitat és aquell en el qual l'àrbitre resol el conflicte mitjançant un laude que emet de conformitat amb el seu més lleial saber i entendre segons el seu sentit natural del que és just. Aquest tipus d'arbitratge dóna més marge de maniobra a l'àrbitre, ja que aquest pot tenir en compte circumstàncies que li permetin moderar l'aplicació estricta de la norma jurídica en busca d'aquella solució que resulti més justa pel cas concret atenent les referides circumstàncies. Això no suposa que la decisió arbitral ("laude") pugui dictar-se arbitràriament i al marge de l'ordenament jurídic o dels contractes firmats, que es dicti el laude sense raonar i motivar la resolució.
    L'arbitratge d'equitat és idoni per resoldre conflictes relatius a reclamacions per danys i perjudicis, determinats conflictes de la construcció, divisió de la cosa comú, herències, etc.
  • Disciplinària: Per infracció de normes deontològiques dels col·legiats (davant la Comissió Deontològica del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida).
  • Mediació: Per a la solució de conflictes de convivència veïnal (davant del Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya o del Centre de Mediació de Dret Privat del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya).
 • Recursos

  En el cas de reclamació contra una resolució dictada en via disciplinària contra un Col·legiat, segons els Estatuts col·legials:

  • Article 61:

    Els Col·legiats que formen part dels òrgans del Col·legi podran ser sancionats per actuacions derivades del seu incompliment com a col·legiats així com per incompliment de les obligacions derivades de les funcions del seu càrrec.

    L'exercici de les funcions disciplinàries previstes en el present Capítol en relació amb els membres dels òrgans de govern del Col·legi correspon al Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya.

    El possible expedientat no tindrà vot en quant a qualsevol decisió que s'hagués d'adoptar respecte al referit expedient.

    Per a l'exercici de la jurisdicció disciplinària s'aplicaran els articles 56, 58 i 59 dels presents Estatus i, en el seu cas, el que estableixin els Estatuts del Consell de Col·legis Territorials d'Administradors de Finques de Catalunya. Serà causa de suspensió o destitució com a membre de l'òrgan de govern, a sanció en ferm que, com a col·legiat, se l'hagués imposat amb caràcter greu o molt greu.

    Així mateix és d'aplicació el règim de recursos previst en el Títol VIII de la Llei 7/2006, de 31 de maig de 2006, de l'exercici de les professions titulades i dels Col·legis Professionals de Catalunya.

  • Article 62:

    Els acords i actes definitius dels òrgans de govern del Col·legi sotmesos al Dret Administratiu, posen fi a la via administrativa i podran ser objecte de recurs directament davant la Jurisdicció Contenciosa Administrativa d'acord amb els terminis i requisits establerts en la legislació reguladora d'aquesta Jurisdicció.

    Alternativament, els actes als que fa referència l'apartat anterior també podran ser objecte de recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte, dins del termini d'un mes a comptar des de la data de notificació individual o de la publicació. El recurs de reposició es podrà entendre desestimat per silenci en el termini d'un mes. Contra la resolució expressa o presumpta del recurs de reposició es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb la legislació reguladora d'aquesta Jurisdicció.

    Els acords i els actes del Col·legi dictats en exercici de les funcions delegades poder ser objecte de recurs davant de l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa.

  • Article 63:

   En matèries de lliure disposició i amb sotmetiment voluntari de les parts en conflicte a arbitratge (en el Col·legi d'Administradors de Finques té la seva seu el Tribunal d'Arbitratge Institucional del CAF Barcelona-Lleida, sense perjudici d'altres institucions arbitrals, tals com el Tribunal Arbitral de Barcelona o la Junta Arbitral de Consum de Barcelona).

© finestretaunica.cafbl.cat | Texte legal | Contactar C/ Mallorca 214, entresòl 5a, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35